ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุโดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วิชาภรณ์ คันทะมูล
คำสำคัญ ผู้สูงอายุ;รูปแบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ;ความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว จังหวัดน่าน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูง อายุโดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชนและกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ อำเภอปัว จังหวัดน่าน กำหนดเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการสร้างรูปแบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุโดยความร่วมมือของครอบครัว ประกอบด้วย 1)การวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และศักยภาพของครอบครัวและชุม ชน 2)การสร้างความร่วมมือ และสร้างรูปแบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ 3)ปฏิบัติการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาพ 4)การประเมิน และสะท้อนผลการเฝ้าระวังการ ฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 เป็นการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูง อายุโดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้า หน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชนพระสงฆ์ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ บุคคลในครัวเรือนผู้สูง อายุ และผู้สูงอายุ คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และใช้แบบ สอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง