ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรรณิกา กุกุดเรือ
เจ้าของผลงานร่วม จิราพร พวงอินทร์ , สุพัตรา อินทร์ถมยา , มนต์พิพัฒน์ เอี่ยมจรัส
คำสำคัญ ภาคีเครือข่าย;การพัฒนาระบบ;เด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนx
หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อบตำรวจ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย จากข้อค้นพบของโครงการวิจัย เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ ผลสำเร็จและความคุ้มค่าในภาพรวมของการดำเนินการโครงการนั้น ประกอบด้วย 1) องค์ความรู้ (Knowledge) ความต้องการคุณสมบัติ/ทักษะด้านอาชีพของสถานประกอบการ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นความรู้ที่เป็นจุดอิ่มตัวของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 2) โมเดล (Model) แนวทางการปฏิบัติ ทั้ง 3 แนวทาง และ 3) ความร่วมมือ (Cooperation) ของเครือข่ายสถานประกอบการที่พร้อมรองรับเด็กและเยาวชน จำนวน 49 แห่ง ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริง มีอาชีพรองรับ สร้างรายได้ ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง
ข้อมูลเพิ่มเติม บทคัดย่อ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง