ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม แนวทางสันติวิธี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พ.อ.ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ
คำสำคัญ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้;สถานศึกษา;พัฒนาท้องถิ่น;แนวทางสันติวิธี
หน่วยงาน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางสันติวิธีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นคำตอบสำคัญ เพื่อให้เกิดแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยมีพลังจากเด็กและเยาวชน รวมทั้งครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนในสถานศึกษาเหล่านั้น เป็นแหล่งผลิตมวลชนให้กับภาครัฐอันจะทำให้การนำสันติสุขมาสู่พื้นที่มีความเป็นไปได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลให้เกิดแนวทางสันติวิธีในที่สุด
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม แนวทางสันติวิธี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง