ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังการกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี
เจ้าของผลงานร่วม วิชชา ฉิมพลี, ศิริพร ฉิมพลี, วัชรากรณ์ เนตรหาญ, ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก
คำสำคัญ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การกระทำความผิดซ้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการพยากรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
หน่วยงาน หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและจัดทำข้อมูลด้านรูปแบบและปัจจัยที่เป็นสาเหตุการกระทำความผิดของกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและได้รับการปล่อยตัวสู่สังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดทำมาตรการกำกับติดตามไม่ให้หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ และ3) เพื่อสร้างระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการป้องกันการกระทำความผิดของกลุ่มเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=JNv6oxc4kr4&feature=youtu.be
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง