ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรกฎ ทองขะโชค
เจ้าของผลงานร่วม อภิวัฒน์ สมาธิ , ธีรพร ทองขะโชค
คำสำคัญ สมานฉันท์ (Restorative);เด็กและเยาวชน (Juvenile);จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Southern border provinces)
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการใช้กฎหมายพิเศษในการนำตัวเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการซักถามโดยเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ ผู้ปกครอง ที่ปรึกษากฎหมายหรือพนักงานอัยการเข้าร่วมในการซักถาม กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นมาตรการทางเลือกโดยการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกับภาคชุมชน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนก่อนฟ้องที่สามารถหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม โดยที่เด็กและเยาวชนยังไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาล โดยพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในฐานะตัวแทนภาคองค์กรชุมชนร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในขั้นของการซักถามตามกฎหมายพิเศษ ขั้นก่อนฟ้องและหลังฟ้องโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในพื้นที่
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง