ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การลดการถ่ายเทความร้อน การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และการป้องกันเสียงของสวนหลังคาแบบไม่ใช้สอย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.พาสินี สุนากร
คำสำคัญ สวนหลังคา;การลดความร้อน;ประหยัดพลังงาน;การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์;การป้องกันเสียง
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารของหลังคาเขียวหรือสวนหลังคา โดยเลือกที่จะทดสอบกับหลังคาเขียวหรือสวนหลังคาแบบไม่ใช้สอย (Extensive roof garden) โดยถูกติดตั้งและใช้งานกับหลังคาหรือพื้นของชั้นดาดฟ้าที่มีลักษณะเรียบแบนขนานไปกับพื้นไม่มีความลาดเอียง ในงานวิจัยนี้จึงเลือกที่จะทดสอบอยู่บนหลังคาแบบไม่ใช้สอยที่มีลักษณะลาดเอียงดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ดีกว่าหลังคาแบบขนาน และถ่ายทอดความรู้จากความสามารถลดการถ่ายเทความร้อน ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และการป้องกันเสียงของสวนหลังคาแบบไม่ใช้สอย ได้ดีมาก
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง