ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาลักษณะสมุนไพรตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สำหรับโรงอบตากแห้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้รักษาตามแนวแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุพจนี แสนสุข
เจ้าของผลงานร่วม วสันต์ พลาศัย , อิบรอเฮ็ง ปิยา , พงศกรณ์ เทพษร , อิมรอน หะยียูโซะ , อิซยาน จี้เกษม
คำสำคัญ พญาผักคราด;ตากแห้ง;อำเภอสุคิริน;สมุนไพรท้องถิ่น;สปิแลนทอล
หน่วยงาน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการการศึกษาลักษณะสมุนไพร ตำบลภูเขาทองอำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาสสำหรับโรงอบ ตากแห้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้รักษาตามแนวแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ศึกษาวิจัยการแปรรูปจากส่วนประกอบต่างๆของสมุนไพร ก่อนกระบวนการอบแห้ง ที่เหมาะสมกับการอบแห้งสมุนไพรของ ส่วนต่างๆ และวิธีการใช้สมุนไพรที่ได้จากการกระบวนการอบแห้งจากโรงอบที่มีการออกแบบสร้างใหม่ตามหลักการถ่ายเทความร้อนจากลูกหมุนคู่ ส่วนสมุนไพรจะทำการสำรวจสมุนไพรประจำถิ่นที่เหมาะสมกับการใช้กับลูกประคบเพื่อการทดแทนสารเคมี โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพและการลดการใช้สารเคมีในการรักษาตามแนวแพทย์แผนไทย
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง