ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบวิเคราะห์แบบซีเควนเชียวอินเจคชันสำหรับตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารหนูในดินและแหล่งน้ำด้วยการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางแสงของจุดควอนตัมและอินดิเคเตอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์
เจ้าของผลงานร่วม นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
คำสำคัญ ซีเควนเชี่ยวอินเจคชั่น;สารหนู;จุดควอนตัม;อินดิเคเตอร์
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการตรวจวัดสารหนูในแหล่งน้ำและดินตัวอย่าง โดยอาศัยการเปลี่ยนสารหนูให้อยู่ในรูปของแก๊สอาร์ซีนแล้วเกิดปฏิกิริยากับเมอร์คิวริกคลอไรด์ที่มีเมทิลออเรนจ์หรืออนุภาคจุดควอนตัม ซึ่งสามารถบอกความเข้มข้นของสารหนูได้จากการเปลี่ยนแปลงสีของเมทิลออเรนจ์หรือการวาวแสงฟลูออเรสเซนต์ของจุดควอนตัม ซึ่งพบว่าทั้ง 2 ระบบสามารถตรวจวัดสารหนูตามข้อกำหนดของน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคได้ตามลำดับ ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเฝ้าติดตามการปนเปื้อนสารหนูในธรรมชาติได้ในราคาถูก และมีความน่าเชื่อถือ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง