ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินและเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการจัดการของเกษตรกรรายย่อยและการรวมกลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ สู่ทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นพพล อรุณรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย , รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
คำสำคัญ ต้นทุน-ผลตอบแทน;คาร์บอนฟุตพริ้นต์;วอเตอร์ฟุตพริ้นต์;การใช้พลังงาน;การมีส่วนร่วม;การจัดการ;ข้าว
หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกษตรกรรายย่อยและการรวมกลุ่มทำนาแปลงใหญ่ ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า การรวมกลุ่มทำนาแปลงใหญ่ ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยเพิ่มกำไรสุทธิให้กับเกษตรกร และช่วยสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เห็นศักยภาพของสมาชิกในกลุ่ม เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานวิจัย (Outcome) คือ เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกรและการกำหนดมาตรการเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง