ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อ ความทนทาน ผลผลิต และ สารอาหารสำคัญของข้าวทางการค้าในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอรส รักชาติ , อาจารย์ ดร.ภาวัช วิจารัตน์ , อาจารย์ นเรศ ขำเจริญ
คำสำคัญ การเพิ่มระดับอุณหภูมิ;ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์;ภาพฉายอนาคต;ปริมาณผลผลิต;สารอาหาร;ข้าวทางการค้า;ภาคเหนือตอนล่าง
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยประเมินผลกระทบของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสถานการณ์ที่ประเมินโดยภาพฉายอนาคต โดยกำหนดทั้งปัจจัยเดี่ยวและปัจจัยร่วมระหว่างระดับอุณหภูมิและระดับ CO2 ที่เพิ่มขึ้น 7 สถานการณ์ให้เกิดขึ้นในโรงเรือนทดลอง และวิเคราะห์ผลที่มีต่อการเจริญ ผลผลิตและสารอาหารสำคัญของข้าวไทย 6 พันธุ์ที่นิยมปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อให้ผลการศึกษานี้ได้เป็นข้อมูลในการรับมือกับสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยในอนาคต และส่งต่อข้อมูลให้แก่ศูนย์วิจัยข้าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง