ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัปกล้วยตาก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรรณพ ทัศนอุดม
คำสำคัญ ไซรัปกล้วยตาก;พัฒนาการผลิตกล้วยตาก
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และคณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การผลิตกล้วยตากเพื่อให้ได้น้ำหวานจากกล้วยแบบเดิมใช้วิธีการตากกล้วยกลางแดดจัดแล้วรอให้น้ำหวาน ในผลกล้วยตากไหลซึมออกมา ซึ่งใช้ระยะเวลานานและได้ปริมาณน้ำหวานที่น้อยมาก รวมทั้งอาจมีการปนเปื้อนด้วยฝุ่นผง แมลง และเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตนี้ด้วย ทำให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และเครื่องจักรต้นแบบที่สามารถผลิตไซรัปกล้วยตากด้วย ดังนั้นจึงได้กล้วยตาก คุณภาพดี มีสีสวย ผิวสม่ำเสมอรสชาติหวานหอม ส่งผลไปถึงไซรัปที่ได้มีค่าความข้นหนืดที่ดี มีสีเหลืองสวยกลิ่นเฉพาะตัวหอมหวาน รสชาติดี ผลผลิตสูงขึ้นถึงร้อยละ 70 ของน้ำหนักกล้วยตาก "การผลิตไซรัปกล้วยตาก"ถือได้ว่าเป็นการติดอาวุธผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มผู้ผลิตกล้วยตาก ทำให้ไซรัปกล้วยตากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://research.pcru.ac.th/researchV2/images/link_in_web/54/7.RE2555-re/01.pdf
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ
  • อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัปกล้วยตาก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง