ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง The comparative proteomic study of the hair tissue based cell inter-talk in the therapy of androgenic alopecia
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พุทธธิดา พุทธเจริญลาภ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. นพ. ศุภะรุจ เลื่องอรุณ
คำสำคัญ Androgenic alopecia;dermal papilla cells (DPCs);hair tissue-based therapy;proteomic study;phosphoproteomic analysis
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์ ธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ภาวะผมบางจากพันธุกรรมในเพศชาย เป็นภาวะผมร่วงที่พบได้บ่อย การรักษาในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดในแง่ของประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจากการรักษา จากการศึกษาพบว่าการฉีดสารประกอบจากเนื้อเยื่อผมตนเองสามารถเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมอย่างมีนัยยะทางสถิติและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนเส้นผมหลังการรักษา 6 เดือนร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงของฟอสโฟโปรติโอมิกส์ในการสื่อสารของเดอร์มัล แปปิลลาและเซลล์เนื้อเยื่อผมข้างเคียง วิธีนี้จึงอาจเป็นวิธีใหม่ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง