ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พ.ต.ท.หญิง วาชิณี ยศปัญญา
เจ้าของผลงานร่วม พ.ต.ท.วรเทพ ปิยวัจนาภรณ์, ส.ต.ท.หญิง ปัญญ์ชิตา สุจริต, น.ส.เนตรนภา พิมพาพร
คำสำคัญ การพัฒนากฎหมาย, พนักงานสอบสวน, การสอบสวน, เด็กและเยาวชน
หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและทบทวนข้อจำกัดทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน ทำการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้แทนสมาคมพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 UK: England & Wales License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง