ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชรา สินลอยมา
คำสำคัญ กฎหมาย, นิติวิทยาศาสตร์, ฐานข้อมูล, กระบวนการยุติธรรม, เด็กและเยาวชน
หน่วยงาน คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย แผนงานวิจัยนี้ มีการบริหารจัดการโครงการย่อยจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ ภายใต้กรอบ การวิจัยด้านนวัตกรรมทางกฎหมาย นวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมด้านฐานข้อมูล ซึ่งผลลัพธ์และนวัตกรรมที่ได้สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน การลดช่องว่าง และการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างท้าทาย ทั้งในมิติของการจัดการและการฟื้นฟูผู้กระทำผิดรายเก่าให้หมดไป และการป้องกันแก้ไขไม่ให้มีผู้กระทำผิดรายใหม่เกิดขึ้น
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง