ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก พลสมุทร จินารัตน์
คำสำคัญ การผลิตคอมพิวเตอร์ต้นทุนต่ำ;มินิบอร์ดคอมพิวเตอร์;Intel CPU;ARM CPU;Linux-Mint;Kali-Linux;เครื่องพิมพ์ 3D;การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
หน่วยงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Computer manufacturing development promotion for cyber security) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บริษัทที่สนใจผลิตเพื่อจำหน่าย หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการผลิตเพื่อใช้งานเอง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศด้วยการลดการนำเข้าคอมพิวเตอร์ที่ผลิตจากต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์สูง โครงการนี้มีวิธีการดำเนินการโดยการนำผลงานวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์จากโครงการวิจัยและพัฒนา Air Force Cloud Clients สำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์กองทัพอากาศมาขยายผลนำไปสอนวิธีการผลิตและติดตั้งคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเองให้แก่บริษัทและหน่วยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์สูง เช่น โรงเรียน-สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่มีหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยตรง เช่น หน่วยงานทหาร-ตำรวจ โดยมีผลการดำเนินงานติดตั้งอบรมการผลิตและการใช้งานทั้งหมด 30 ชุด
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง