ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติทางบกในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิทูร อมรวิทวัส
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
คำสำคัญ พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม;พฤติกรรมผู้มาเยือน;อุทยานแห่งชาติ;ประเทศไทย;การวิเคราะห์จำแนก;การวิเคราะห์องค์ประกอบ;ข้อความสื่อความหมาย;ค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อม;ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม;การควบคุมพฤติกรรม
หน่วยงาน สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนในอุทยานแห่งชาติควรมีการพัฒนาข้อความสื่อความหมายที่สามารถสร้างความน่าสนใจแก่ผู้มาเยือนและเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ตนเองและผู้อื่นจะได้รับจากการปฏิบัติตนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย รวมถึงสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ควรเตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถังขยะสำหรับการรีไซเคิล เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1653337
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติทางบกในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง