ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผสานสีทางสายตาในผ้าไหมมัดหมี่ สินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมบัติ ประจญศานต์
คำสำคัญ ผ้าไหม;มัดหมี่;ออกแบบ;ลาย;สี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย วัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1.เพื่อจัดทำคู่มือ และอบรมขยายผลถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่กลุ่มอาชีพในชุมชน 2.เพื่อผลิตผ้าไหมมัดหมี่ทอมือตามเทคนิคที่ได้รับการถ่ายทอด และทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์เมื่อแรกเห็นจากกลุ่มผู้บริโภค และ 3.เพื่อสรุปบทเรียนของการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มขยายผล จำนวน 5 ชุมชน ดำเนินกิจกรรมสังเคราะห์ผลจากงานวิจัยโดยจัดทำเป็นคู่มือการออกแบบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบลายมัดหมี่ การนำองค์ความรู้จากการอบรมไปสู่การปฏิบัติ นำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบการยอมรับเมื่อแรกเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คน จัดเวทีสรุปบทเรียนและจัดประชุมถ่ายทอดความรู้ขยายผลไปยังกลุ่มขยายผล ติดตามการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จริง ผลการดำเนินโครงการทำให้ได้ผลผลิตเป็น 1.คู่มือการออกแบบ จำนวน 1,000 เล่ม 2.ลายมัดหมี่ลายใหม่ จำนวนรวม 20 ลาย 3.ต้นแบบผ้าไหมมัดหมี่ลายใหม่ จำนวน 50 ผืน หลังการดำเนินโครงการมีข้อเสนอแนะว่าโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มผู้ผลิต ควรจำแนกกลุ่มผู้ผลิตตามศักยภาพเพราะแต่ละกลุ่มศักยภาพต้องการการสนับสนุนในประเด็นที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงมีความจำเป็นในการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาด เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ แหล่งจำหน่าย ตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นการพัฒนาสู่สินค้าทางวัฒนธรรมมูลค่าสูงต่อไป กลุ่มที่มีศักยภาพปานกลาง ต้องเน้นการติดตามการรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนด้านการตลาดและกลุ่มที่มีศักยภาพค่อนข้างน้อยยังคงต้องเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตให้สินค้าได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ส่วนกลุ่มผู้ผลิตที่ใช้สีย้อมไหมจากวัสดุธรรมชาติ ควรสนับสนุนให้พัฒนาสู่สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป ในภาพรวมของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือในจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่เน้นการผลิตผ้าผืน โดยมีสมาชิกที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีเป็นส่วนใหญ่ ขาดกำลังผลิตที่เป็นคนรุ่นใหม่ และมีกลุ่มที่มีความสามารถในการตัดเย็บแปรรูปจำนวนน้อย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสินค้าที่สนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน จึงควรเร่งหาแนวทางในการพัฒนาการตลาดเพื่อจูงใจคนรุ่นใหม่เข้าสู่การสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาต่อไป
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผสานสีทางสายตาในผ้าไหมมัดหมี่ สินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม จังหวัดบุรีรัมย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง