ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ Anoectochilus koshunensis Hayata ในสภาพปลอดเชื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กัญญพร สวัสดิวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ , ดร. คฑารัตน์ ชูศรีเอี่ยม
คำสำคัญ กล้วยไม้อัญมณี;รังสีแกมมา;การกลายพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของของกล้วยไม้ Anoectochilus koshunensis Hayata 2 ตัวอย่าง ได้แก่ตัวอย่าง A1 และ A2 โดยฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ปริมาณ 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 และ 100 เกรย์ ให้กับส่วนยอดและส่วนข้อ และเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อเป็นเวลา 60 วัน พบว่าค่า LD50(60d) ของชิ้นส่วนยอดและชิ้นส่วนข้อที่ได้รับรังสีของตัวอย่าง A1 เท่ากับ 38.5 และ 33.5 เกรย์ และตัวอย่าง A2 เท่ากับ 40 และ 25.9 เกรย์ตามลาดับ ซึ่งชิ้นส่วนยอดที่ได้รับรังสีมีชีวิตรอดและเจริญเติบโตได้ดีกว่าชิ้นส่วนข้อ การเจริญเติบโตทางลาต้นและรากมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณรังสีที่เพิ่มขึ้น โดยหลังจากได้รับรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันในช่วงปริมาณรังสี 10 - 20 เกรย์ พบการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาจานวน 6 ลักษณะ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ Anoectochilus koshunensis Hayata ในสภาพปลอดเชื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง