ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศินาภรณ์ โลหิตไทย
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล
คำสำคัญ การถ่ายทอดเทคโนโลยี;การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้;สามจังหวัดชายแดนใต้;การส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดการความรู้จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชน และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3,4 ที่ฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 และ 2 สามารถนำผลการวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้การพยาบาลตรงตามวิถีวัฒนธรรม และหลักความเชื่อของศาสนา
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.