ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้นวัตกรรมแอนิเมชั่นเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุมุสลิมโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณด้านความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์ , ดนิตา พวงแก้ว
คำสำคัญ การถ่ายทอดเทคโนโลยี;นวัตกรรมแอนิเมชั่นเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า;หลักมิติจิตวิญญาณด้านความมั่นคงของมนุษย์;ผู้สูงอายุมุสลิม
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ‘นวัตกรรมแอนิ เมชั่นเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุมุสลิมโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณด้านความมั่นคงของมนุษย์’ กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), ผู้นำศาสนา, ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุและ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์จำนวนรวม 300 คน ในรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึง มิถุนายน 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินความพึงใจ และแบบสัมภาษณ์และแบบประเมินทักษะการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุมุสลิมโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณ มีค่าความเชื่อมั่นของอัลฟาครอนบาคเท่ากับ .85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการความรู้นวัตกรรมแอนิเมชั่นเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุมุสลิมโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณด้านความมั่นคงของมนุษย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง