ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน NUMED
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
เจ้าของผลงานร่วม ศิริเกษม ศิริลักษณ์ , รัฐภูมิ ชามพูนท
คำสำคัญ แอปพลิเคชัน;การแพทย์ทางไกล;การปรึกษาทางการแพทย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ดำเนินการขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน NUMED โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาศักยภาพการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขตชนบท หรือพื้นที่ที่ขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลประจำจังหวัด 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการการลงพื้นที่อบรมและติดตั้งซอฟท์แวร์ฝังตัว Agent จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานแอปพลิเคชัน NUMED ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดสุโขทัย ผลการดำเนินงานในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้มีการขยายผลการใช้งานออกไปในวงกว้าง คือ การขยายการใช้งานแอปพลิเคชันและซอฟท์แวร์ฝังตัว Agent ให้กับทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน NUMED is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง