ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้านการบัญชีและการเงิน ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชีและนักการเงินและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ การดำเนินงานในองค์กรธุรกิจไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุบลวรรณ ขุนทอง
เจ้าของผลงานร่วม นพพร ศรีวรวิไล , ศิริเดช คำสุพรหม
คำสำคัญ ปัจจัยความสำเร็จของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร;ประสิทธิภาพการดำเนินงาน;บทบาทของนักบัญชีและนักการเงิน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) เป็นเครื่องมือที่ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยระบบ ERP จะช่วยให้องค์กรสามารถบูรณาการ การวางแผนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัย ความสำเร็จในการใช้ระบบ ERP ทางด้านบัญชีและการเงิน ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชี และนักการเงินและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานในองค์กรธุรกิจไทย พบว่า บทบาทผู้ให้คำปรึกษาภายในทางด้านบัญชีและการเงินแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และบทบาท ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สามารถจับต้อง ได้ ได้แก่ การตอบสนองและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ลดขั้นตอนการทำงาน ส่งผลให้สามารถใช้เวลาสั้นลง สำหรับการปิดงบการเงิน และการบริหารเงินสดมีความคล่องตัวขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้มีการวางแผนและตัดสินใจ ที่ดี องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี และผู้ใช้งานสามารถนำความรู้ที่ได้เป็นประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/8te5qhq58408o8g.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้านการบัญชีและการเงิน ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชีและนักการเงินและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ การดำเนินงานในองค์กรธุรกิจไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง