ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน Canonical Correlation of Supervision Factors on School Administration
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วลัยพรรณ บุญมี
เจ้าของผลงานร่วม ประเสริฐ อินทร์รักษณ์
คำสำคัญ การนิเทศ;การบริหารโรงเรียน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน พบว่า ปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 12 ปัจจัย คือ 1) การนิเทศงานวิชาการ 2) การนิเทศงานบริหารทั่วไป 3) การนิเทศงานบุคคล 4) การมีส่วนร่วม 5) สื่อและเทคโนโลยี 6) ภาวะผู้นำ 7) การติดตามและประเมินผล 8) แรงจูงใจ 9) ข้อมูลสารสนเทศ 10) การนิเทศงานงบประมาณ 11) การวางแผนและ 12) บรรยากาศองค์การ และสหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยการนิเทศบริหารงานโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย การนิเทศงานวิชาการ การนิเทศงานบริหารทั่วไป การนิเทศงานบุคคล ภาวะผู้นำ การนิเทศงานงบประมาณ การวางแผนและบรรยากาศองค์การกับปัจจัยการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมสื่อและเทคโนโลยี การติดตามและประเมินผล แรงจูงใจ ข้อมูลสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กันและมีทิศทางไปในทางเดียวกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/7tqg0ds3i1s0s4w88w.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน Canonical Correlation of Supervision Factors on School Administration is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง