ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกสรี ลัดเลีย
คำสำคัญ เครือข่ายการจัดการศึกษา;ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาและองค์ประกอบของเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาเครือข่าย ประชากรที่ศึกษาเป็นเครือข่าย พบว่า การดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ การกำหนดโครงสร้าง การดำเนินกิจกรรม ระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย และมีปัญหา คือ ขาดองค์ความรู้ ขาดการมีส่วนร่วม และขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร 2) องค์ประกอบของเครือข่าย มี 4 องค์ประกอบ คือ การจัดการเครือข่าย กระบวนการดำเนินงานเครือข่าย ปัจจัยการขับเคลื่อนเครือข่าย และยุทธศาสตร์เครือข่าย และ 3) แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเครือข่าย ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ แนวทางการพัฒนาเครือข่าย กระบวนการพัฒนาเครือข่าย เงื่อนไขความสำเร็จเครือข่าย และข้อเสนอแนะการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/ol5bbslt1z44ogwok0.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง