ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สำหรับส่งเสริมกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา ตรีรัตนนุกูล
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ปริญญา เรืองทิพย์ , ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
คำสำคัญ กรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญา;กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์;นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สำหรับส่งเสริมกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทำให้กรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาสูงขึ้นได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรม ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันกับสมาชิกในกลุ่ม แล้วให้นักศึกษาสะท้อนความคิดเห็นหรือความรู้สึกของตนเองจากประสบการณ์ เกิดความรู้ใหม่เป็นของตนเอง และนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาในกิจกรรมได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/issue14/article/view/2026
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สำหรับส่งเสริมกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง