ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การกำจัดโปรตีนจากเปลือกกุ้งด้วยเอนไซม์ปาเปนและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum ของไคโตซาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภิรดี บุญคำ
เจ้าของผลงานร่วม สุนิษา สุวรรณเจริญ , พิมใจ สุวรรณวงค์ , บุษยพรรณ บุณธรรม , จุฑามาศ เงินดี
คำสำคัญ เปลือกกุ้ง;วิธีสกัดไคติน;ไคติน;Fusarium oxysporum
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดโปรตีนคือ ที่พีเอช 8.0 อุณหภูมิ 40°ซ อัตราส่วนระหว่างเปลือกกุ้งต่อปริมาณเอนไซม์เท่ากับ 1 กรัม : 1 ยูนิต เมื่อใช้เวลา 60 นาที ซึ่งให้ค่าร้อยละการกำจัดโปรตีนและแร่ธาตุเท่ากับ 63.54 ± 0.0171% และ 45.98% ตามลำดับ ไคโตซานมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา F. oxysporum โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.762%w/v การวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดโปรตีนจากเปลือกกุ้งโดยใช้เอนไซม์ปาเปน และได้ไคโตซานซึ่งเป็นตัวยับยั้งเชื้อรา F. oxysporum ที่ดี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/article/view/1986
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การกำจัดโปรตีนจากเปลือกกุ้งด้วยเอนไซม์ปาเปนและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum ของไคโตซาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง