ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชกร สินสมบูรณ์
เจ้าของผลงานร่วม อัญณิฐา ดิษฐานนท์
คำสำคัญ การต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์;ทรัพย์สินทางปัญญา;สัญญาอนุญาต;มหาวิทยาลัยวิจัย
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษากระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี การวิจัยเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และสรุปผล ในขั้นตอนการศึกษางานวิจัยนี้แบ่งศึกษาตามกระบวนการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การเกิดแนวความคิดใหม่ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ พบว่า สามารถแบ่งกิจกรรมได้ดังนี้ การสร้างแนวคิดใหม่ การประเมินแนวคิดใหม่ การหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา การเปิดเผยข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ การประเมินสิ่งประดิษฐ์สำหรับการจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับกลุ่มผู้บริโภค การประเมินศักยภาพงานวิจัยในการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การเจรจาต่อรองในการออกใบอนุญาต และการขายและการทำสัญญาให้ใช้ใบอนุญาต
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/index.php/sdujournal/article/view/732/651
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.