ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุจิตตรา จันทร์ลอย
เจ้าของผลงานร่วม สุธิดา ปรีชานนท์
คำสำคัญ เอกลักษณ์สับปะรดราชบุรี;บรรจุภัณฑ์สับปะรดผลสด;บรรจุภัณฑ์สับปะรดแปรรูป
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสร้างและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสับปะรดฑ์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสับปะรดจังหวัดราชบุรี และการรักษาคุณภาพของผลผลิต พบว่า 1) บรรจุภัณฑ์ไม่สามารถยืดระยะเวลาการบริโภคของสับปะรดผลสด ระยะเวลาการบริโภคนับตั้งแต่การตัดไม่เกิน 5 วัน บรรจุภัณฑ์ควรแจ้งข้อมูลวันที่ตัดผล และระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการบริโภค 2) ได้บรรจุภัณฑ์ต้นแบบคือ กล่องบรรจุสับปะรดผลสด บรรจุภัณฑ์สําหรับสับปะรดกวน สับปะรดหยี ขนมปังไส้สับปะรด และน้ำสับปะรดโดยมีสัญลักษณ์กลางสําหรับทุกบรรจุภัณฑ์ 3) เกษตรกรและผู้บริโภคมีความเห็นว่า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สามารถรักษาคุณภาพของผลผลิต สะดวกในการหยิบถือ และมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ในภาพรวมในระดับมาก 4) บรรจุภัณฑ์ต้นแบบสามารถสื่อสารถึงเอกลักษณ์ของสับปะรดบ้านคา คือ “อร่อย ไม่หวานจัด ไม่กัดลิ้น 5) การใช้บรรจุภัณฑ์ต้นแบบช่วยเพิ่มปริมาณการจําหน่ายต่อชิ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://irdmcru.mcru.ac.th/file/m-pineapple/report/08.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดจังหวัดราชบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง