ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนนวัตกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /The Development Model toward Innovative school under the Office of the Basic Education Commission in Thailand
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีระเดช มณีนพ
คำสำคัญ โรงเรียนนวัตกรรม;Innovative school;รูปแบบการพัฒนา;วิเคราะห์พหุระดับ
หน่วยงาน สาขาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย รูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนนวัตกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของปัจจัยที่ส่งผลต่อโรงเรียนนวัตกรรม ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การซึ่งรูปแบบแสดงให้เห็นถึงแนวคิด วิธีการ และกรอบแนวคิดในการพัฒนาสู่โรงเรียนนวัตกรรมตามองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทีมนวัตกร 2) กลยุทธ์นวัตกรรม 3) โครงสร้างแบบยืดหยุ่น 4) การสื่อสารแบบเปิด 5) วัฒนธรรมและ บรรยากาศแบบเปิด 6) วิสัยทัศน์ร่วมที่ท้าทาย และ7) พฤติกรรมสร้างนวัตกรรม ซึ่งรูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนนวัตกรรม สังกัดสำนกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย (1) หลักการ (2)วัตถุประสงค์ (3)วิธีการ และ(4) ตัวชี้วัดความสำเร็จ กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนนวัตกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 4 ขั้นตอน (1) ขั้นนำองค์การ (2) ขั้นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) ขั้นมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยใช้กลยุทธ์นวัตกรรม และ (4) ขั้นการนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนา 4) สรุปผลของตัวแบบและกระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนนวัตกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/355/315
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง