ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุตสาหกรรมใหญ่ทำลายฐานทรัพยากร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
คำสำคัญ อุตสาหกรรม;อุตสาหกรรมทำลายฐานทรัพยากร;ทำลายทรัพยากร
หน่วยงาน มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย อุตสาหกรรมใหญ่ทำลายฐานทรัพยากร ผลกระทบของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่อระบบนิเวศทรัพยากรและวิถีชุมชนประมงชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของคนไทยมาช้านาน เป็นแหล่งที่ตั้งของประมงชายฝั่ง รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม การพัฒนาประเทศที่ผ่านมามุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่วัดค่า GDP เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ จึงทำให้การพัฒนาโครงการที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ พื้นที่ชายฝั่งทำหน้าที่สร้างความสมดุลสภาพอากาศ ป้องกันการพังทะลายของชายฝั่ง รักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในปัจจุบัน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


อุตสาหกรรมใหญ่ทำลายฐานทรัพยากร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง