ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยการเรียนรู้จากสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทรงเกียรติ อิงคามระธร
คำสำคัญ สมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ;การพัฒนา;สับปะรดบ้านคา;การเรียนรู้
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การคัดเลือกสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบพืชสับปะรดเมืองราชบุรี ถอดบทเรียนจากสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ ศึกษาชีวิตสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ ศึกษารูปแบบการเรียนรู้จากสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์มฟาร์มเมอร์ และศึกษากระบวนการพัฒนาเกษตรกรพื้นที่ในการศึกษา พบว่า 1. เกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบพืชสับปะรดราชบุรี มีจำนวน 2 คน ได้แก่นายจันทร์ เรืองเรรา และนายเฉลิมชัย ศรีถม 2. การปฎิบัติที่ดีของนายจันทร์ เรืองเรราได้แก่ การเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต และการลดต้นทุนด้วยวิธีปลูกแยกขนาด การปฎิบัติที่ดีของนายเฉลิมชัย ศรีถม ได้แก่ การตลาดแบบกลุ่ม 3. ความรู้ของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบเผยแพร่ในรูปของศูนย์การเรียนรู้ 4. สมาร์ทฟาร์มต้นแบบช่วยยกระดับเกษตรกรโดยการสร้างแรงจูงใจการให้ความรู้ การส่งเสริมการปฎิบัติ และ 5. กระบวนการพัฒนาเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วมประกอบด้วยการวิเคราะห์ตนเองของเกษตรกร การจัดทำแผนของเกษตรกร การจัดทำแผนพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/article/view/131834/152608
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยการเรียนรู้จากสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง