ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรุติวงศ์ บุญคง
เจ้าของผลงานร่วม ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร , สว่าง กุลวงษ์ , สุธาสินี ครุฑธกะ , พิทักษ์ น้อยเมล์
คำสำคัญ สัตว์ปีก;การหมัก;สีไข่แดง;มวลไข่
หน่วยงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาหาระดับที่เหมาะสมในการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่า ไก่ไข่ที่ได้รับอาหารทดลองทุกกลุ่มมีปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร ผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มวลไข่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งมวลไข่มีค่าลดลงเมื่อใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ที่ระดับร้อยละ 20 (p<0.05) การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่ พบว่า น้ำหนักไข่ขาว น้ำหนักไข่แดง น้ำหนักเปลือกไข่ ค่าออฟ์ยูนิต ความหนาของเปลือกไข่ และความแข็งของเปลือกไข่ พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่ในสูตรอาหารมีผลทำให้สีไข่แดงลดลงเมื่อใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ที่ระดับร้อยละ 15 มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) ผลของการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบว่า ต้นทุนค่าอาหารต่อไข่ 1 ฟอง มีต้นทุนเฉลี่ย 1.81, 1.76, 1.76,1.76 และ1.68 บาท ตามลำดับ สรุปว่า กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารไก่ไข่ได้ถึงร้อยละ 10 เมื่อพิจารณาจากมวลไข่ สีไข่แดง และต้นทุนค่าอาหารต่อไข่ 1 ฟอง ชี้ให้เห็นว่าการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังให้มากขึ้น และสามารถลดต้นทุนค่าอาหารไก่ไข่ได้อีกทางหนึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://paj.rmu.ac.th/journal/home/journal_file/228.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง