ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การกำหนดที่ตั้งศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราจังหวัดอุบลราชานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ พรประเสริฐ
เจ้าของผลงานร่วม ภีม พรประเสริฐ , เกียรติศักดิ์ พระเนตร
คำสำคัญ ศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์;ห่วงโซ่อุปทาน;อุตสาหกรรมยางพารา
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การกำหนดที่ตั้งโรงงานยางพาราแปรรูปและศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่าที่ตั้งโรงงานยางพาราแปรรูป ที่เหมาะสมตั้งอยู่ที่พิกัดละติจูดที่ 516,896 และลองติจุดที่ 1,647,891 หรือหมุ่ที่ 5 บ้านผัง ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และที่ตั้งศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เหมาะสมตั้งอยู่ที่พิกัดละติจูดที่ 480,417 และลองติจูดที่ 1,669,524 หมู่ 4 บ้านโนนกลาง ตำบลกุดประทาย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://journalrdi.ubru.ac.th/article_files/A1533265200.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การกำหนดที่ตั้งศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราจังหวัดอุบลราชานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง