ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แบบจำลองการแปลงเชิงโครงสร้างปัจจัยที่ทีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่มีต่อผลการดำเนินงานในอุตสาหกรรมบริการประเภทโรงแรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เมทยา อิ่มเอิบ
เจ้าของผลงานร่วม กฤตพา แสนชัยธร , อารีย์ นัยพินิจ , พลิศา รุ่งเรือง
คำสำคัญ การจัดการความรู้;ความผูกพันต่อองค์การ;อุตสาหกรรมบริการประเภทโรงแรม;แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานที่มีต่อผลการดำเนินงานในอุตสาหกรรมบริการประเภทโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป ผลจากการสร้างแบบจำลองการแปลงเชิงโครงสร้าง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีผลต่อการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และผลการวิเคราะห์ MICMAC แสดงให้เห็นว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/business/article/view/1535/1121
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แบบจำลองการแปลงเชิงโครงสร้างปัจจัยที่ทีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่มีต่อผลการดำเนินงานในอุตสาหกรรมบริการประเภทโรงแรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง