ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเพิ่มความจำขณะคิดและการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างการฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องกับไม่มีเนื้อร้อง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จริยาพร อุตรวิเชียร
เจ้าของผลงานร่วม สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ , ยุทธนา จันทะขิน
คำสำคัญ ความจำขณะคิด;การควบคุมอารมณ์ด้วยตนเอง;เพลงไทยลูกทุ่ง;WORKING MEMORY;EMOTIONAL-SELF REGULATION;THAI COUNTRY MUSIC
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องและไม่มีเนื้อร้องต่อความจำขณะคิดและการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า การฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้อง ด้วยระยะเวลา 20.29 นาทีต่อวัน วันละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 30 วันต่อเนื่องกันมีประสิทธิภาพในการเพิ่มได้ทั้งความจำขณะคิดและการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://webopac.lib.buu.ac.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00257481
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเปรียบเทียบผลการเพิ่มความจำขณะคิดและการควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างการฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องกับไม่มีเนื้อร้อง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.