ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการจัดเรียงตัวด้วยตัวเองบนกระดาษและการศึกษาถึงการประยุกต์ใช้งานเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณิชากร ภูตานนท์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน
คำสำคัญ แบคทีเรียเซลลูโลส;คอปเปอร์ออกไซด์;ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง;การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบวัสดุเชิงประกอบระหว่างแบคทีเรียเซลลูโลสและคอปเปอร์ออกไซด์และศึกษาถึงอิทธิพลจากการปรับเปลี่ยนค่า pH ต่อการก่อตัวของคอปเปอร์ออกไซด์บนแบคทีเรียเซลลูโลส จากนั้นศึกษาถึงสมบัติเบื้องต้น และทดลองนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับย่อยสลายสีย้อมโรดามีนบี รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพในการยับเยื้อเชื้อแบคทีเรีย ผลทดสอบพบว่าวัสดุเชิงประกอบคอปเปอร์ออกไซด์และแบคทีเรียเซลลูโลสมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสีย้อม และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง