ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการฝึกเล่นเกมคอมพิวเตอร์สำหรับเพิ่มความจำขณะคิดและการเลือกใส่ใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิติคุณ รสแก่น
เจ้าของผลงานร่วม กนก พานทอง , Poliny Ung
คำสำคัญ ความจำขณะคิด;การเลือกใส่ใจ;เกมคอมพิวเตอร์;Working Memory;Selective Attention;Computer Games
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการฝึกเล่นเกมคอมพิวเตอร์ต่อความจำขณะคิดและการการเลือกใส่ใจ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ห้องเรียน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทซีเรียส ประเภทสนุกและประเภทกีฬา แบบทดสอบ TONI-4, Dual N-back Task และ pcpt วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ t-test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA และ MANCOVA ผลการศึกษาพบว่า การฝึกเล่นเกมคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพในการเพิ่มได้ทั้งความจำขณะคิดและการเลือกใส่ใจในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อมูลเพิ่มเติม http://webopac.lib.buu.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00257457
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ผลการฝึกเล่นเกมคอมพิวเตอร์สำหรับเพิ่มความจำขณะคิดและการเลือกใส่ใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง