ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเลี้ยงสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปัทมา จารุรัตนวิบูลย์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน;การเลี้ยงสัตว์
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 82.56/84.73 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า t = 16.158) และผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Pattama_Charurattanawiboon/Fulltext.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเลี้ยงสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง