ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมไทย: กรณีศึกษางานผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง
คำสำคัญ กฎหมายลิขสิทธิ์;ผ้าไหมไทย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษามาตรการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีกับงานผ้าไหมสุรินทร์ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบจากแนวความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าผ้าไหม ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินเดีย ร่วมกับแนวทางความคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าสนธิสัญญากรุงเบอร์น สนธิสัญญาความคุ้มครองลิขสิทธิ์ขององค์การ ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ฯลฯ จนท้ายที่สุดผู้วิจัยจะค้นพบมาตรการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย พบว่า ทุกประเทศล้วนเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น และเป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทั้งสิ้น ทำให้เนื้อหาสาระกฎหมายลิขสิทธิ์ของทุกประเทศมีความคล้ายคลึงกัน เว้นแต่ในส่วนรายละเอียดบางประการ เช่น งานอันมีลิขสิทธิ์ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมและสนธิสัญญากรุงเบอร์นนี้มีผลต่อการศึกษามาตรการความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมสุรินทร์ ดังนี้ ด้านงานออกแบบลวดลายผ้าไหม ด้านลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม และด้านลวดลายที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ของภาคอุตสาหกรรมผ้าไหม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://e-research.siam.edu/kb/copyright-in-thai-silk-works-a-case-study-of-about-thai-silk-works-in-surin-province/
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมไทย: กรณีศึกษางานผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง