ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาของน้ำนมสดและนมพร้อมดื่ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุมนต์ทิพย์ คงตัน จันทร์ฟัก
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ นม;แลคโตส;การติดเชื้อแบคทีเรีย
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นม ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์นม UHT 2) ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์ รสจืด และรสพร่องมันเนย 3) ผลิตภัณฑ์นมสเตอริไรส์ และ 4) นมดิบ พบว่า นมทั้ง 4 กลุ่ม มีเพียงนมดิบที่มีการตกตะกอน ปริมาณโปรตีน วิธี Biuret test นม UHT, นมพาสเจอไรส์ นมสเตอริไรส์ และนมดิบ มีปริมาณโปรตีนโดยเฉลี่ย คือ 0.8818, 1.1746, 0.8851, 1.1893 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ปริมาณแลคโตส วิเคราะห์ด้วย Molisch’s test พบว่า นมทุกชนิดมีแลคโตส, วิเคราะห์ปริมาณ reducing sugar ด้วยวิธี Fehling’s test และ Ammonical silver nitrate reduction พบว่า มี reducing sugar อยู่ในนมทั้ง 4 ชนิด และพบปริมาณโซเดียมคลอไรด์ และฟอสเฟตในนมน้อยมาก เมื่อวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาโดย Standard Plate Count นมวัวดิบจัดอยู่ในนมชั้นดี ในนมแพะดิบจัดอยู่ในชั้นนมมาตรฐาน Biochemical test พบว่า นมวัวดิบมีเชื้อ Aeromonas veronii, A. hydrophila, A. salmonicida Yersinia enterocolitica, Staphylococcus epidermidis , Shigella sonneii, Micrococcus luteus, , Klebsiella oxytoca, Vibrio fischeri และน้ำนมแพะดิบมีเชื้อ M. varians, V. orientalis, V. splendidius, L. casei, Edwardsiella tarda, A.salmonicida, Citrobacter diversus, C. diversus , Erwinia chrysanthemi และ Salmonella choleraesius
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.crdc.kmutt.ac.th/Data%202015/CRDC9/data/881-884.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาของน้ำนมสดและนมพร้อมดื่ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง