ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้กากมันสำปะหลังร่วมกับส่าเหล้าเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับสุกร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุทิศา เข็มผะกา
เจ้าของผลงานร่วม วิทธวัช โมฬี , จักร์ โนจากุล
คำสำคัญ อาหารสุกร;กากมันสำปะหลัง;ส่าเหล้า
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย กากมันสำปะหลังสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารสุกรได้ถึงระดับ 30% เมื่อใช้ร่วมกับน้ำกากส่าเหล้า 3-6% น้ำหนักตัว โดยการใช้กากมันสำปะหลังที่ระดับ 30% ร่วมกับน้ำกากส่าเหล้า 3-6% น้ำหนักตัว สามารถเพิ่มประชากรจุลินทรีย์ Lactobacillus spp. (P<0.05) ได้ แต่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ก่อโรค E. coli และการผลิตแอมโมเนีย การใช้กากมันสำปะหลังร่วมกับน้ำกากส่าเหล้าทุกระดับในช่วงสุกรเล็ก - รุ่น มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่ำกว่ากลุ่มควบคุม แต่เมื่อพิจารณาตลอดช่วงการเลี้ยง (สุกรเล็ก - ขุน) มีเพียงการใช้กากมันสำปะหลังที่ระดับ 15% ร่วมกับน้ำกากส่าเหล้า 3% น้ำหนักตัวเท่านั้น ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่ากลุ่มควบคุม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/5158
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้กากมันสำปะหลังร่วมกับส่าเหล้าเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับสุกร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง