ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยวที่ปัตตานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรันยา บุนนาค
คำสำคัญ การท่องเที่ยว;ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยวที่ปัตตานี
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การยกระดับการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศมีความชื่นชอบในทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และจัดการเสวนาระดมความคิดเห็นการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนใต้ ข้อเสนอแนะหนึ่งคือ รัฐบาลต้องการให้เหตุการณ์ความรุนแรงลดลงร้อยละ 50 จากงานวิจัยนี้จะเห็นว่าในพื้นที่ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอยู่แต่มีจำนวนลดลง ท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมเช่น สินค้าที่ระลึก เส้นทางท่องเที่ยว เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9570000118126
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยวที่ปัตตานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง