ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการบูรณาการ PRECEDE-PROCEED Model ร่วมกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและภาวะอ้วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ แก้วชิณ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
คำสำคัญ Weight Control, Health Literacy, Overweight and Obesity, Adolescents
หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การบูรณาการ PRECEDE-PROCEED Model ร่วมกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและภาวะอ้วนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดปัจจัยด้าน PRECEDE-PROCEED Model และความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วน มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนของวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถเพิ่มคะแนนเฉลี่ยของความรอบรู้ด้านสุขภาพ,พฤติกรรมสุขภาพให้มากขึ้น และและผลลัพธ์ทางคลินิกของภาวะอ้วนลดลง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://thai-explore.net
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของการบูรณาการ PRECEDE-PROCEED Model ร่วมกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและภาวะอ้วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง