ผลของการบูรณาการ PRECEDE-PROCEED Model ร่วมกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและภาวะอ้วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลของการบูรณาการ PRECEDE-PROCEED Model ร่วมกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและภาวะอ้วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เจ้าของผลงาน :  พรทิพย์ แก้วชิณ
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
คำสำคัญ :   Weight Control, Health Literacy, Overweight and Obesity, Adolescents
หน่วยงาน :  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำอธิบาย :  การบูรณาการ PRECEDE-PROCEED Model ร่วมกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและภาวะอ้วนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดปัจจัยด้าน PRECEDE-PROCEED Model และความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วน มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนของวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถเพิ่มคะแนนเฉลี่ยของความรอบรู้ด้านสุขภาพ,พฤติกรรมสุขภาพให้มากขึ้น และและผลลัพธ์ทางคลินิกของภาวะอ้วนลดลง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://thai-explore.net
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
ผลของการบูรณาการ PRECEDE-PROCEED Model ร่วมกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและภาวะอ้วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710