ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลือกเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ เพื่อตรวจสอบสายเลือดของพันธุ์โฮลสไตน์ในโคนมลูกผสม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัตติกาล สุวรรณสิงห์
เจ้าของผลงานร่วม พงษ์ชาญ ณ ลำปาง , อมรรัตน์ โมฬี
คำสำคัญ โคนม;เครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์;ระดับสายเลือด;ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การหาเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ที่สามารถบ่งบอกถึงระดับสายเลือดของโคพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน ที่แตกต่างกันในแม่โคนมลูกผสม โดยศึกษาจากแม่โค 3 กลุ่มระดับสายเลือดคือ 50%, 75% และ 100% กลุ่มละ 20 ตัวอย่าง โดยนำมาหาความสัมพันธ์กับเครื่องหมายโมเลกุล ไมโครแซทเทลไลท์ จำนวน 10 เครื่องหมาย ประกอบด้วย BM1824, BM2113, BM4305, BMS2684, ETH3, ETH152, ETH225, ILST096, TGLA122 และ TGLA126 ด้วยวิธีการ Binary Logistic Regression Analysis จากการศึกษาพบว่า เครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ TGLA122 มีความเป็นไปได้ที่จะใช้บ่งบอกโคนมลูกผสมโฮสไตน์ปรีเชียนที่มีระดับสายเลือด 50% ได้ โดยมีความน่าจะเป็นของอัลลีล B และจีโนไทป์ BB เท่ากับ 91.83% และ 96% ส่วน ในระดับสายเลือด 75% และ 100% นั้น ไม่พบว่ามีเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ตัวใดในทั้ง 10 เครื่องหมายดังกล่าวที่จะใช้บ่งบอกระดับสายเลือดได้ ผลการศึกษาในครั้งนี้จะพบเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ ในการตรวจสอบระดับสายเลือดเพียงเล็กน้อยแต่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและนำไปใช้เป็นแนวทางในการแสวงหากลุ่มเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ ที่สามารถตรวจสอบระดับสายเลือด ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียนได้ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=09-Pongchan.pdf&id=1069&keeptrack=8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเลือกเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ เพื่อตรวจสอบสายเลือดของพันธุ์โฮลสไตน์ในโคนมลูกผสม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง