ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการล้างมดลูกด้วยส่วนผสมน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ (Cymbopogon citratus Stapf.) ต่อค่าทางภูมิคุ้มกันในโคเนื้อหลังคลอด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิภาพร ปุริธรรมเม
เจ้าของผลงานร่วม ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ , สมเกียรติ ประสานพานิช , จำเริญ เที่ยงธรรม
คำสำคัญ โคเนื้อ;ภูมิคุ้มกัน;น้ำมันหอมระเหยตะไคร้;การล้างมดลูก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การทดลองนี้ใช้น้ำมันหอมระเหยตะไคร้ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรค โดยใช้ในรูปของน้ำยาล้างมดลูกที่ระดับความเข้มข้น 5 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร ใช้แม่โคเนื้อ 18 ตัว โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 กลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับการล้างมดลูกด้วยส่วนผสมน้ำยาน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ กลุ่มทดสอบ 9 ตัว และกลุ่มควบคุม 9 ตัว เก็บตัวอย่างเลือดจากโคก่อนการล้างมดลูกครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งห่างกัน 48 ชั่วโมง เพื่อนำมาตรวจค่าทางโลหิตวิทยา ผลการทดลองพบว่า แม่โคกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยจำนวนเม็ดเลือดขาว (WBC) เปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดขาวชนิด Polymorphonuclear cell (PMN) ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) และโมโนไซต์ (monocyte) ทั้งสองครั้งไม่แตกต่างกัน แม่โคกลุ่มทดสอบที่ได้รับการล้างมดลูกด้วยน้ำยา สูตรน้ำมันหอมระเหยพบว่า ค่าเฉลี่ยจำนวนเม็ดเลือดขาว (WBC) ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) และโมโนไซต์ (monocyte) ที่เก็บจากแม่โคหลังการล้างมดลูกไม่แตกต่างกัน แต่เปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดขาวชนิด PMN ในแม่โคกลุ่มทดสอบหลังการล้างมดลูกลดลง ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงการล้างมดลูกด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมน้ำมัน หอมระเหยจากตะไคร้ในครั้งแรกน่าจะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคได้ จากสภาวะการติดเชื้อที่ลดลง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=08-Jamroen.pdf&id=1068&keeptrack=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการล้างมดลูกด้วยส่วนผสมน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ (Cymbopogon citratus Stapf.) ต่อค่าทางภูมิคุ้มกันในโคเนื้อหลังคลอด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง