ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เตรียมจากเปลือกไข่ไก่และการประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วัลลภา ตระกูลวรรณชัย
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน , รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ภาคภูมิ เขียวละม้าย
คำสำคัญ เปลือกไข่;ไฮดรอกซีอะพาไทต์;ไคโตซาน;พอลิคาโปรแลคโตน;ความเป็นพิษต่อเซลล์
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ในงานวิจัยนี้มีเป้าหมายคือการนำเปลือกไข่ไก่ซึ่งเป็นขยะเหลือทิ้งจากการบริโภคมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ โดยนำเปลือกไข่มาใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ และนำไปทำเป็นวัสดุเชิงประกอบร่วมกับพอลิเมอร์ 2 ชนิด คือ ไคโตซาน และพอลิคาโปรแลคโตน เพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้านการแพทย์ เมื่อนำวัสดุเชิงประกอบทั้ง 2 ชนิด มาทำการทดสอบ พบว่าวัสดุเชิงประกอบนั้นไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ตัวอย่าง และมีสมบัติในการยึดเกาะกับเซลล์ตัวอย่างได้ ในอนาคตสามารถนำเอาวัสดุเชิงประกอบมาพัฒนาและต่อยอดในการทำเป็นวัสดุทางด้านการแพทย์ได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง