ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ซอฟต์แวร์ช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
คำสำคัญ ซอฟต์แวร์;วินิจฉัยทางการแพทย์
หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบภาพเพื่อช่วยในการวินิจฉัยทางการแพทย์ปัญหาสุขภาพเป็นปัจจัยการปั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชากรในระยะที่ผ่านมาได้มีโรคภัยอุบัติใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วด้วนเหตุนี้ทางการแพทย์ปัจจุบันจึงได้มีการประยุกต์ภาพถ่ายร่วมกับการวินิจฉัยด้วยวิธีอื่นอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่การบูรณาการในขั้นตอนการเตรียมการและการบำบัดรักษาขีดความสามารถทางดทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการวินิจฉัยแบบบรูณาการด้านสารสนเทศทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทำให้มีปริมาณข้อมูลภาพและข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่าพนักงานระดับปฎิบัติทั่วไปสามารถวิเคราะห์และเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการวินิจฉัยได้ทันกับสถาณการณ์ของโรคที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมสามารถพัฒนาขั้นตอนวิธีใหม่ๆเพื่อใช้ในการวินิจฉัยและวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์สามารถต่อยอดเป็นส่วนขยายของซอฟแวร์ของซอฟแวร์นี้โดยตรงหลักการทำงานของโปรแกรมคือเมื่อผู้ใช้ได้ถ่ายภาพด้วยเครื่องสแกน เครื่องเอ็มอาร์หรือทีซีสแกนสามารถคืนภาพและเปิดดูภาพจากโปรแกรมอ่านภาพและแปรผลภาพจากโปรแกรมทุกโปรแกรมและนำเข้ามาใช้ในโปรแกรมซอฟแวร์ในระบบภาพเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและวิจัยทางการแพทย์โปรแกรมสามารถสแกนภาพ แบบพาโรมา โปรแกรมสามารถใช้การตรวจวัดและตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของหัวใจโดยอัตโนมัติ โปรแกรมสามารถประมวลผลภาพและแสดงภาพแบบสามมิติซึ่งอยู่ในโมเดลสาธิตที่ได้พัฒนาขึ้นมา จุดเด่นคือเครื่องมือสามารถช่วยในการอ่านประมวลผลภาพได้และตอบรับงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนนำมาพัฒนาเป็นส่วนขยายต่อยอดซอฟแวร์ขึ้นไปได้อีกในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=cmZm6AnkIzg
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมการแพทย์
  • เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์-วินิจฉัยโรค
Creative Commons License


ซอฟต์แวร์ช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง