ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของฮอร์โมนปั้นเม็ดสูตรผสมที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรีรัตน์ จับแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
คำสำคัญ ฮอร์โมนปั้นเม็ดสูตรผสม;ปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลของฮอร์โมนปั้นเม็ดสูตรผสมสูตรต่าง ๆ เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข 41 จัดสิ่งทดลองประกอบด้วย 7 กรรมวิธี ๆ คือ T0 ไม่ใส่ปุ๋ย, T1 ปุ๋ยเคมี (46-0-0), T2 ปุ๋ยเคมี (16-20-0), T3 ฮอร์โมนปั้นเม็ดสูตรผสม-1, T4 ฮอร์โมนปั้นเม็ดสูตรผสม-2, T5 ฮอร์โมนปั้นเม็ดสูตรผสม-3 และ T6 ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ในแผนการทดลองใส่ปุ๋ยทุกกรรมวิธีในอัตรา 50 กก./ไร่ พบว่า กรรมวิธีที่มีธาตุอาหารหลักรวมสูตรสูงสุดได้แก่ T1, T2, T4, T5, T3, และ T6 กรรมวิธีที่มีธาตุอาหารรองรวมสูงสุดได้แก่ T5, T4, T3, T6, T1 และ T2 และกรรมวิธีที่มีธาตุอาหารเสริมรวมสูงสุดได้แก่ T4, T5, T3, T6, T1 และ T2 ด้านการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นใบ (Vegetative Phase) ของข้าว พบว่า กรรมวิธีที่มีการเจริญเติบโตสูงสุดในด้านความสูงมากที่สุดได้แก่ T5, T3, T4, T1, T2, T6, และ T0 กรรมวิธีที่ให้ผลผลิตสูงสุดได้แก่ T4, T5, T3, T6, T2, T0 และ T1 โดย ได้ผลผลิต 784., 778, 777, 737, 727, 657 และ 557 กก./ไร่ สรุปได้ว่า ฮอร์โมนปั้นเม็ดสูตรผสม-2 (T4) มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวมากที่สุด เพราะได้ผลผลิตสูงสุดอันเนื่องมาจากมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชอยู่ครบถ้วน ในปริมาณมากและมีคุณสมบัติในการช่วยปรับปรุงดินได้อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=20-105-109.pdf&id=1059&keeptrack=14
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อิทธิพลของฮอร์โมนปั้นเม็ดสูตรผสมที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง