ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเลี้ยงผีเสื้อข้าวสารเพื่อการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma spp.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วินิภา ชาลีคาร
เจ้าของผลงานร่วม นุชรีย์ ศิริ
คำสำคัญ Corcyra cephalonica (Stainton);การวางไข่;อาหารต่างชนิด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาการเลี้ยงผีเสื้อข้าวสารในระยะตัวเต็มวัยเพื่อให้ผีเสื้อเพศเมียสามารถวางไข่ได้มากขึ้น โดยการศึกษาอุณหภูมิและชนิดอาหารที่เหมาะสมต่อการวางไข่ของผีเสื้อข้าวสาร พบว่า ที่อุณหภูมิ 25°C ผีเสื้อมีการวางไข่สูงที่สุด (362 ฟอง/เพศเมีย และ 76.25 ฟอง/วัน) มีความแตกต่างกันกับจำนวนไข่ที่วางในอุณหภูมิ 30°C และ 35°C การทดสอบชนิดอาหารต่อตัวเต็มวัยโดยการให้น้ำผึ้ง 10%, น้ำผึ้ง 10% ผสม brewers yeast และไม่ให้อาหาร เพื่อทดสอบอายุขัยตัวเต็มวัย ปริมาณไข่ในรังไข่ ปริมาณไข่ที่วาง และขนาดไข่ พบว่าการให้น้ำผึ้ง 10% ผสม brewers yeast เพศเมียมีอายุนาน 10.8 วัน และจากการศึกษาชนิดอาหารของตัวเต็มวัยต่อปริมาณไข่ที่วางกับปริมาณไข่ที่ผลิตในรังไข่ (โดยการผ่ารังไข่ทุกวัน) พบว่าการให้น้ำผึ้ง 10% ผสม brewers yeast เพศเมียมีการวางไข่สูงถึง 394.9 ฟอง คิดเป็น 94.88% ของปริมาณไข่ในรังไข่แตกต่างกับการให้น้ำผึ้ง 10% (59.43%) และการไม่ให้อาหาร (50.76%) การเลี้ยงตัวเต็มวัยด้วยอาหารต่างชนิดกันไม่มีผลต่อขนาดไข่ และการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. แต่มีผลต่อการฟักของแตนเบียน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=402.pdf&id=667&keeptrack=18
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาการเลี้ยงผีเสื้อข้าวสารเพื่อการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง