การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทคุ้กกี้จากแป้งข้าวกล้อง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทคุ้กกี้จากแป้งข้าวกล้อง
เจ้าของผลงาน :  สุภาพร พาเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม :   เสน่ห์ บัวสนิท, สิริวรรณ สุขนิคม
คำสำคัญ :   การพัฒนาผลิตภัณฑ์, อาหารว่าง, คุ้กกี้, แป้งข้าวกล้อง
หน่วยงาน :  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(หันตรา)
คำอธิบาย :  การสำรวจความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวกล้องของผู้บริโภคใน จ.พระนครศรีอยธยา พบว่า ผู้บริโภคต้องการให้พัฒนาคุ้กกี้ให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ร้อยละ 43.7% โดยทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้อง การศึกษาการทดแทนแป้งสาลีในคุ้กกี้ พบว่า ปริมาณที่สามารถทดแทนได้มากที่สุดคือ 60:40 ค่าคะแนนทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติและความชอบผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่าคะแนนเท่ากับ 7.7, 7.0, 7.0, 7.5, 7.1 และ 7.2 ตามลำดับ คุ้กกี้ข้าวกล้องที่พัฒนาได้ประกอบด้วย ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย หยาบ และคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 12.89, 0.49, 75.39, 1.23, 1.59 และ 8.41 โดยน้ำหนักเปียก ตามลำดับ ปริมาณจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (มอก, 2540) ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบเฉลี่ย รูปร่าง สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติโดยรวม และความชอบรวมอยู่ในระดับชอบปานกลาง เท่ากับ 7.4, 7.1 และ 7.29 ตามลำดับ และมีคะแนนความชอบเฉลี่ยทางด้านความชอบรวมเท่ากับ 7.7 ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://research.rmutsb.ac.th/fullpaper/2555/25552391441025.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทคุ้กกี้จากแป้งข้าวกล้อง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710